Zawiadomienie o zebraniu

Zarząd Klubu Sportowego „Orzeł” Piaski Wielkie zawiadamia, że w dniu 15 marca 2029 r. o godzinie 10.00 w budynku klubowym odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze Klubu Sportowego „Orzeł” Piaski Wielkie.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 10.15.

PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU SPORTOWEGO „Orzeł” Piaski Wielkie W DNIU 15 MARCA 2020 R.

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS „Orzeł” Piaski Wielkie za rok 2019.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Podjęcie stosownych uchwał.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zakończenie Zebrania.